Til Helseminister Jonas Gahr Støre

Narvik 24.juni 2013 
KAMPEN FOR NARVIK SYKEHUS

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus krever:
-      økt aktivitetsnivå ved UNN Narvik
-      tidligere byggestart for Nye Narvik sykehus.

UNN Narvik skal være et fullverdig lokalsykehus for befolkningen i Ofoten og deler av Midt-Troms, og betjene ei befolkning på 30-40.000.  På somatisk side omfatter tilbudet generell kirurgi/ortopedi, indremedisin, intensivmedisin, gynekologisk tilbud /fødeavdeling, røntgenavdeling og laboratorium.

Les hele brevet her

UNN Narvik har de siste årene lykkes i å rekruttere mange kompetente og entusiastiske overleger.  Paradoksalt nok erfarer vi at ambisjonsnivået for Narvik sykehus senkes og er i ferd med å bli så lavt at vi frykter for sykehusets fremtid.
UNN-styrets vedtak i sak 29/2011 uttrykker klart at UNN Narvik kun skal ha en minimumsbemanning for å ivareta kirurgisk vaktberedskap. Det faktum at UNN Narvik kun er tiltenkt en minimumsfunksjon på kirurgisk side er, etter vår vurdering, en klar trussel mot sykehusets fremtidige eksistens.
Når forventinger og ambisjonsnivå legges så lavt, er det vanskelig å rekruttere og beholde dyktige fagfolk og opprettholde faglig standard.  Som eksempler på problemområder vil vi nevne:

  • Sykehuset har to ortopedistillinger, men ikke lenger vaktberedskap i ortopedi selv om mer enn tre fjerdedeler av all kirurgisk øyeblikkelig hjelp er nettopp dette.
  • Kirurgisk seksjon har fire utdanningsstillinger for leger, men får bare ansette tre. Dette fører blant annet til at Helseministerens pålegg om tredelt vaktsjikt ikke kan gjennomføres. Dette fører videre til en uholdbar vaktbelastning for overlegene.
  • Sykehuset oppfyller i dag alle krav til nest høyeste nivå (nivå 2) innen intensivmedisinsk behandling. Likevel har Helse Nord bestemt at UNN Narvik skal skaleres ned på laveste nivå. Intensivpasientene må da oftere kjøres til Harstad eller flys til Tromsø. Et slikt vedtak gjør det mer strevsomt å være pasient og mindre interessant å være anestesilege i Narvik. I tillegg er slik transport meget kostbar.
  • Operasjonsavdelingen er allerede nedbemannet for å imøtekomme kravet til minimumsbemanning.
  • Medisinsk poliklinikk har i dag den laveste behandlingsandel av egne pasienter i hele Helse Nord. Dekningsgrad poliklinisk behandling: Unn Tromsø har 95 % dekning for sine pasienter, UNN Harstad har 82 %, mens UNN Narvik bare har 58 % dekning på poliklinisk behandling. Det betyr at 42 % av ”våre pasienter” må reise til andre sykehus. 

  • Helse Nord vedtok tidligere at de skulle utdanne gynekologer i Narvik for å sikre rekrutteringen til denne faggruppen. Det er ikke blitt gjort.
  • Kirurgisk- og medisinsk sengepost er slått sammen. Antall pasientsenger er redusert fra 43 til 35, mot de ansattes tydelige råd. SINTEF Helse har beregnet behovet i Nye Narvik sykehus til 44 somatiske senger.
 Et gledelig unntak er røntgenavdelingen, som rustes opp og styrkes. 

Ambisjonsnivået for UNN Narvik i dag er for lavt til å opprettholde et faglig godt tilbud. Vi ønsker at lokalsykehuset vårt skal utrede og behandle en større del av pasientene i vår region.
For lav aktivitet gir lite faglige utfordringer, noe som fører til at dyktige leger søker seg til andre og mer aktive sykehus. Vi ser at UNN Harstad har helt andre vilkår for sin drift. Antall stillinger og størrelse på budsjettene er svært forskjellige.

UNN Narvik har nå ca. halvparten så mange pasienter, halvparten så mange overleger,
og halve budsjettet i forhold til Unn Harstad

Kompetanse er i dag ferskvare og leger er en mobil yrkesgruppe som lett søker seg til sykehus med bedre framtidsutsikter. Vi frykter at det med dagens aktivitetsnivå styres mot et distriktsmedisinsk senter, i stedet for sykehus, i Narvik.

Vi krever at Helseministeren, direktøren i Helse Nord RHF, og direktøren i Unn tar et
Initiativ til en heving av ambisjonsnivået ved UNN Narvik.
Vi er overbevist om at det vil gi et lønnsomt bidrag til pasientene og UNN.

Helse Nord har nettopp besluttet å utsette bygging av Nye Narvik sykehus fra 2018 til 2019. Dette mener vi er meget uheldig. Det gamle sykehusbygget er for lengst utdatert og lite egnet til sykehusdrift, til tross for omfattende nødreparasjoner.

Narvik er kjent for sin malmtransport med anløp av store malmskip, Ofotbanen med utskiping av jernmalm og omfattende godstransport. Og ikke minst så har vi en enorm godstrafikk på E6 gjennom byen. Vi har rasutsatte veier. Vi har to alpinanlegg og ekstremsport i Narvikfjellet. Vi har Norcems fabrikk i Tysfjord kommune, sør for Narvik, for å nevne noe. Dette gjør det nødvendig med nærhet til gode sykehustjenester..
Kvalitet er viktig og i Nord-Norge må det tas hensyn til avstand og geografi.

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
Eva Opshaug, Stein Johansen, Anta Fjellfoss, Eva V. Sørensen, Dagny Pettersen

Kopi: Helse Nord, UNN, ordfører i Narvik (vertskommune), Narvikregionen Næringsforening, Ofoten regionråd og media