mandag 29. august 2011

Midlertidig endring for risikogravide ved Fødeavdelingen UNN Narvik

Info fra UNN
Statens helsetilsyn konkluderte i sommer med at UNN HF ikke sikret ivaretakelsen av det medisinskfaglige ansvaret overfor risikogravide ved føde- og gynekologisk avdeling ved Narvik sykehus i henhold til Helsedirektoratets veileder ”Et trygt fødetilbud-kvalitetskrav til fødselsomsorgen”.

Hovedbegrunnelsen er at UNN Narvik over lang tid bare har hatt 1,5 faste gynekologer ansatt og at en utstrakt bruk av korttidsvikarer ikke oppfattes som forsvarlig for risikogravide.

Det ble gitt varsel om at det var nødvendig å rette forholdene slik at tjenesten til de risikofødende er forsvarlig i henhold til gjeldene veileder for fødeavdelinger. Les alt her

onsdag 10. august 2011

23. august, kl 18: Åpent møte

Offentlige pensjonisters forening, Narvik, i samarbeid med Høgskolen i Narvik,
inviterer til åpent møte om lokalsykehusenes framtid.
  
Tid: Tirsdag 23. august 2011 kl. 1800
Sted: Høgskolen i Narvik, Store auditorium
   
PROGRAM:
  
1) Innledningsforedrag ved Stortingsrepresentant Geir-Ketil Hansen:
Lokalsykehusene i Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)
   
2) Kaffepause
   
3) Forberedte debattinnlegg (10 min.) fra
  • Aksjonskomiteen for Narvik sykehus (Dagny Pettersen) 
  • Sykepleieutdanningen, Høgskolen i Narvik (Åse Berit Vrenne) 
  • Tillitsvalgt for overleger, UNN, Narvik (David Nystad) 
  • Kommuneoverlegen i Narvik (Lene Stene Salberg)  
     
4) Frie innlegg fra salen
   
Helsetjenesten er for tiden gjenstand for betydelige reformer av strukturell art. Våren 2011 la Regjeringen fram tre saker som alle vil få stor betydning for framtidens helsepolitikk: Den nye Folkehelseloven, den nye Loven om kommunale helse-og omsorgstjenester og Nasjonal helse-og omsorgsplan(2011-2015).

Samhandlingsreformen står sentralt i den nasjonale helseplanen for kommende 4-årsperiode. Flere oppfatter Samhandlingsreformen som en videreføring av Foretaksreformen, og som en trussel mot lokalsykehusene. Er det grunnlag for et slikt syn? Det er bl.a. dette vi ønsker nærmere belyst. Vi har derfor vært så heldig å få Geir-Ketil Hansen som innledende foredragsholder. Som representant i Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget – og som saksordfører for Folkehelseloven – har han de beste forutsetninger til å gi oss kunnskap om disse vanskelige spørsmål.
     
Vi ønsker velkommen til et interessant møte! Det er fri adgang.
Offentlige pensjonisters forening, Narvik
Høgskolen i Narvik