Næringslivet vil sloss!

Møtte ordfører 18.02.11: Ole F. Hienn (Hurtigruten), Per K. Arntzen (Ballangen Næringsforum), 
Stein Fridfeldt (Rec), Tone Lindberg (Natech), Åsunn Lyngedal (Narvikregionen Næringsforening), Rune Nystad (ITS), Frank Sundermeier (Narvik Næringsforum), Aud Ljunggren (LKAB), Ordfører i Narvik Karen M. Kuvaas
Notat vedr UNN Narvik
Fra Narvik og Ballangen Næringsforum
Til ordfører Karen M Kuvaas og helse og omsorgsministrer Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Nytt sykehus for UNN Narvik med fødeavdeling er en forutsetning for å kunne fortsette den gode utviklingen i Narvikregionen!

Narvikregionen Næringsforening og Ballangen Næringsforum representerer 300 bedrifter i Narvikregionen.

Næringslivet i Narvikregionen er i kraftig vekst og har fra år 2000 skapt 600 nye arbeidsplasser, dette uten at veksten i 2010 er tatt med. For å støtte opp om bedriftenes gode utvikling, må Helse Nord HF bygge nytt sykehus i Narvik snarest. Selvsagt må også vi beholde vår fødeavdeling som i følge helsetilsynet holder god kvalitet.

Næringslivet i Narvikregionen oppfordrer styret i Helse Nord til å formidle den alvorlige tilstanden ved sykehusene i Kirkenes og Narvik til sin eier og be dem bidra til å løse situasjonen. Enten gjennom tilskudd fra Nordområdemidlene, økt låneramme eller nye investeringsmidler. Vi oppfordrer til kamp mot det meningsløse i å bruke helseforetakets midler til å pusse opp bygg som snart skal settes ut av drift!


Fakta om næringslivet i Narvikregionen:
 • I N–Norge er det kun Alta som relativt har større vekst i privat sektor enn Narvik.
 • Næringslivet i Narvik har de nærmeste to årene investeringsplaner for 2,755 milliarder. I tillegg kommer bygging av Hålogalandsbrua til 2,35 mrd og Northland sine planlagte utskipningsanlegg for jernmalm som er anslått til 1,5 mrd.
 • Noe av det unike i Narviks situasjon er at vi i stor grad har industriarbeidsplasser. Dette er LKAB med 220 ansatte, solcelleindustrien med 290 arbeidsplasser, kraftleverandører med rundt 300 arbeidsplasser samt mekanisk industri. Norcem er et eksempel på en stor industribedrift sør i Narvikregion. Dette er arbeidsplasser med en økt risiko for ulykker og der skadepotensialet ved ulykker er stor.
 • Narvik har Norges største havn målt i tonnasje. Til Narvikterminalen går det daglige godstog tur retur Narvik - Oslo. Schenker startet ny godsrute 4. januar som økte transporten av gods Narvik – Oslo med 30 %.
 • En konsekvens av Narvik sin utvikling som knutepunkt for gods og distribusjon er at E 6 nordover ut av byen er den strekningen i Nord-Norge med flest vogntog per døgn.

  

Bygging av nytt sykehus og beholdt fødetilbud vil være viktig for næringslivet fordi:
 • En fødestue vil bare kunne ta imot 30 % av de fødsler som i dag skjer ved fødeavdelingen i Narvik. De andre må enten reise to timer til Harstad eller tre og en halv time til Tromsø, det er en alvorlig utfordring i vårt klima.
 • Næringslivet i Narvikregionen har som sin fremste utfordring de nærmeste årene å rekruttere arbeidskraft. Rekruttering skjer fra hele verden og et godt sykehus og et godt fødetilbud i rimelig nærhet er et viktig argument ved rekruttering.
 • Vi ønsker et godt tilbud for unge voksne; for å øke antallet innbyggere i vår region.


Andre viktige hensyn å ta:
 • Hvis det ikke bygges nytt sykehus, må det investeres 300 millioner i nødtiltak på UNN Narvik. Driften sies å bli fordyret med samme beløp hvis sykehuset må forbli i gammelt bygg fram til 2022. Når et nytt bygg er anslått til 1,2 mrd, er det dårlig økonomi ikke å investere nå.
 • En fødeavdeling er rimeligere å drive enn en fødestue på bakgrunn av de økte kostnadene til transport hvis fødeavdelingen legges ned. Det er viktig at Helse Nord ikke får anledning til å stille strengere kvalitetskrav til fødeavdelingen enn det som framgår av stortingsmelding for fødselsomsorgen. Det vil si at Narvik kan drifte med to faste gynekologer og to faste vikarer.
 • Narvik Nye Sykehus er prosjektert i henhold til samhandlingsreformen. Det vil være et effektivt sykehus og en attraktiv arbeidsplass for fagfolk.
 • Høgskolen i Narvik er av stor viktighet for næringslivet. De er avhengige av sykehuset for praksisplasser til sykepleierstudentene.

Narviks næringsliv trenger et godt sykehustilbud, og nytt bygg og fødeavdeling er nødvendig for å opprettholde det gode tilbudet.


På vegne av Narvikregionen Næringsforening og Ballangen Næringsforum
og tilstedeværende på møte med ordføreren i Narvik
18.02.11.
Åsunn Lyngedal
Daglig leder

Kopi til tilstedeværende bedrifter:
REC Scancell, ITS Innotech Solar, VINN AS, LKAB Norge AS, Kraftinor AS, Hurtigruten AS, Natech AS, Elvenes Maskin/Ballangen Næringsforum.
Kopi til varaordfører Tore Nysæter, opposisjonsleder Trond Millerjord og gruppelederne
Fødeavdelingen ved UNN Narvik er foreslått omgjort til fødestue.

Dette er ikke akseptabelt for næringslivet i en region som har behov for å rekruttere flere ansatte de neste årene!

Narvikregionen Næringsforening samarbeider med mange som sloss for sykehuset, et av våre bidrag er denne bloggen for alle som vil følge saken. Narvik Næringsforum – er den største næringsforeningen i Ofoten, ca 260 medlemsbedrifter med til sammen ca 4 000 ansatte.

Vår funksjon:
• Knytte sammen kommune og næringsliv
• Service til næringslivet i regionen vår
• ”Å ha øye for stortoget…”
• Samarbeide med regionene rundt Narvik, inkl. Norrbotten
• Skape arenaer for diskusjon om samarbeid
• Være positiv markedsfører og påvirker

I løpet av kort tid har Narvikregionen endret status fra å være en perifer utkant til å være i sentrum for begivenhetene.

Innenfor teknologi utvikles stadig ny virksomhet i miljøet rundt Høgskolen og Forskningsparken. Disse forsterker byens posisjon som teknologibyen i nord. Senter for fornybar energi Nordkraft, Statkraft, ReC, ITS, Ballangen Energi, Evenes Kraftforsyning, Statnett, NVE.

Flere hundre nye arbeidsplasser
Byen står ovenfor mange nye store byggeprosjekter, noen er allerede i gang. Nytt Rica Hotell, Coop Hypermarked, Nordkraft Arena, Biltema, utbygging av Grand Royal Hotell, Hålogalandsbrua, nytt sykehus, ny E6 gjennom sentrum for å nevne de viktigste prosjektene som etter hvert ser dagens lys.
Disse prosjektene vil resultere i flere hundre nye arbeidsplasser.

Det er ingenting som tilsier at vi skal bygge ned kapasiteten på akuttkirurgi og fødeavdeling ved Narvik sykehus!

I Narvik har vi hatt og har et godt sykehus. En viktig arbeidsplass som trekker kompetanse til byen.
Sykehuset er en viktig del av den infrastrukturen som det offentlige tilbyr befolkningen og derigjennom arbeidsgiveran som etablere seg i Ofoten.

De fleste av de nye arbeidsplassene er innen industri og teknologi
Disse bransjene har høye krav til sikkerhet – og en vesentlig årsak til at de har etablert seg i Narvik er resultatet av grundige “Risiko og sårbarhetsanalyser” - som tar utgangspunkt i at byen HAR et sykehus med nødvendig akuttberedskap, som gir et forsvarlig grunnlag for å etablere en virksomhet - med et stort antall mennesker i nærkontakt med farlige kjemikalier, avanserte maskiner og utstyr. Høgskolen etablerer nye studier som innebærer at stadig flere studenter daglig jobber i laboratorium med farlige kjemikalier.

Trafikken - en vesentlig risiko for ulykker
Tall fra 2007 viser at det passerer 17.000 kjøretøy pr døgn igjennom Narvik. Strekninga Narvik – Bjerkvik har mest næringstransport i hele Nord-Norge (ca 1.100 vogntog per døgn) – nesten det dobbelte av strekningen inn til Tromsø by. Trafikken representerer en vesentlig risiko for ulykker!

Et argument vi møtes med er problemet med å skaffe fagfolk
Et nytt sykehusbygg er en forutsetning for at vi skal lykkes med å trekke riktig kompetanse til Narvik Sykehus i fremtiden. Rekruttering er en utfordring over hele landet – ikke bare knyttet til småbyer i Nord Norge. Vi mennesker er forskjellige – noen liker store byer og store arbeidsplasser. Noen liker de verdier som Narvik kan tilby – vakre omgivelser, nærhet til natur. Narvik Næringsforum har en sterk formening om at slike verdier vil telle mer og mer i fremtida!

Det er ingenting som tilsier at vi skal bygge ned kapasiteten på akuttkirurgi og fødeavdeling ved Narvik sykehus!

Mvh
Narvikregionen Næringsforening
Hilde M. Normark
Prosjektleder