2014: Brev fra Allmennlegeutvalget

Tirsdag 3. juni 2014

Bjørn Kaldhol
Styreleder
Helse Nord RHF
8038 Bodø

Til den det måtte angå:

Vi, allmennpraktiserende leger i Narvik kommune, er sjokkert og skuffet over tanker fra ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge om en eventuell nedleggelse av de akuttkirurgiske funksjoner og innskrenkning av fødeavdelingen ved UNN Narvik.

Vi ser oss nødt å reagere på det som vi tolker som en gradvis demontering av det vitale behandlingssenteret vi har i Ofoten og indre Troms for øyeblikkelig hjelp, nemlig UNN Narvik.

Noen av oss har tidligere praktisert i Sverige og Danmark, og vi kjenner igjen forandringsprosessene og den retorikk som brukes for å drepe et lokalsykehus.

Vi har de siste tre årene bl.a. vært vitne til:

At den akuttortopediske funksjonen er flyttet til nabobyen Harstad.

At svært syke / gamle pasienter blir transportert lange reiser med ambulanse på dårlige veier til Harstad eller Tromsø istedenfor å få behandling lokalt i Narvik.

At sammenslåing av kirurgiske og medisinske sengeposter, samt reduksjon av totalt sengeantall har svært store konsekvenser for våre pasienter: for tidlig utskrivelse, og svært høy terskel for innleggelse.

Vi har sett at mange dyktige medarbeidere ved UNN Narvik er blitt nedbrutt og frustrert over det de selv tolker som uforsvarlige beslutninger, som tas over deres hoder.


Narviks befolkning er blitt lovet et ”nytt sykehus.” Det har blitt presentert i lokalavisen som at alt kommer å bli bedre.
Man snakker om ”kvalitets forbedringer,” ”kompetanse høyning ” ved flytting av vitale funksjoner til Tromsø. Vi mener at slik retorikk er en måte å distrahere befolkningen på, fra den virkelige agendaen; å gjøre UNN Narvik til et ”Distriktsmedisinske senter” (DMS). Les: sykestue.

Det er blitt sagt at det er vanskelig å rekruttere leger til Narvik. Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen. Dog er vi meget urolige for Narvik sykehus´ fremtidige funksjon som utdanningsinstitusjon og rekrutteringsbase for alle helsefaggrupper hvis dr. Arthur Revhaugs intensjoner får gjennomslag.

Vi har fått løfte om at UNN Narvik skal bli et ”fullverdig sykehus.” Samme retorikk kjenner vi igjen, der selve definisjonen av et fullverdig sykehus endres underveis. Når frustrasjon, manglende vitale funksjoner og sviktende pasientsikkerhet inntreffer, flykter kompetansen. Vi har ennå ikke nådd det punktet og ønsker ikke å komme dit heller.

En grunnleggende akuttkirurgisk funksjon inkluderer ikke bare rene operasjoner, uten også traumebehandling, en fullverdig fødeavdeling og en palliativ enhet.

Med Narvik kommunes ambisjon å øke folketallet, utvikle industri, samt turistnæring, ser vi det som nødvendig å stå vakt. Her må vi være krystallklare: Uten akutt kirurgi og fødeavdeling vil folk dø unødvendig.

Vi føler oss nødt å be Helse Nord om et svar på hva det framtidige UNN Narvik kommer å inneholde. Vi bryr oss ikke om at sykehuset er lokalisert til Sykehushaugen, Furumoen eller Idrettens hus for den del. For oss er det viktig å vite følgende: Kommer UNN Narvik til å beholde akuttkirurgisk beredskap, samt fullverdig fødeavdeling med kirurgisk, anestesiologisk og gynekologisk beredskap i døgnet rundt funksjon, 365 dager pr år ?

Ja ( ) Nei ( ) Vet ikke ( )   Kryss et.


Vennlig hilsen
 • Benjamin Lischner Spesialist i allmennmedisin Leder allmennlegeutvalget 
 • Sverre Håkon Evju Spesialist i allmennmedisin Tillitsvalgt for allmennpraktiserende leger i Narvik kommune 
 • Karl Børre Sværd Andersen Spesialist i allmennmedisin Kommuneoverlege 
 • Jack Sommerseth Spesialist i allmennmedisin 
 • Per Arne Hansen Spesialist i allmennmedisin 
 • Viggo Opshaug Spesialist i allmennmedisin 
 • Bjørn Ivar Stokvold Allmennpraktiserende lege 
 • Bernard Holthe Spesialist i allmennmedisin 
 • Henrik Jensen Allmennpraktiserende lege 
 • Jonas Eliasson Allmennpraktiserende lege 
 • Einar Aronsen Allmennpraktiserende lege 
 • Hilde Klukstad Allmennpraktiserende lege 
 • Stine Nilsen Allmennpraktiserende lege 
 • Leif Gunnar Olaisen Spesialist i allmennmedisin 
 • Merethe Sommerseth Spesialist i allmennmedisin 
 • Ellen Opshaug Spesialist i allmennmedisin
 • Sverre Vollen Spesialist i allmennmedisin 
 • Lars Opshaug Allmennpraktiserende lege 
 • Idar Hansen Allmennpraktiserende lege

Kopi:
Administrerende direktør Lars Vorland, Helse Nord RHF, 8038 Bodø
Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Postboks 8011 Dep., 0030 Oslo
President Hege Gjessing, Legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Styreleder Jorhill Andreassen, UNN-HF, Postboks 116, 9370 Silsand
Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN-HF, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø
Ordfører Tore Nysæter, Narvik kommune, 8501 Narvik
Rådmann Wenche Folberg, Narvik kommune, 8501 Narvik
Kjetil Moe, Narvikregionen Næringsforening, Postboks 75, 8501