2011: Brev fra aksjonskomite

Notat fra 
Eva Opshaug og Dagny Pettersen - 

For Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

REGJERING OG HELSEMINISTER - TA ANSVAR!

Vi krever at Regjering og Helseminister tar ansvar for de fødende i Narvik og Ofoten og tar i bruk § 30 i helseforetaksloven, dersom styret i Helse Nord vedtar å omgjøre fødeavdelinga til kun jordmorstyrt fødestue i Narvik.

Makten ligger hos Helseministeren
 § 30 i Helseforetaksloven gir helseministeren mulighet til å gripe inn overfor helseforetakene i særlig viktige saker. Å omgjøre fødeavdelinga ved UNN Narvik til kun jordmorstyrt fødestue uten gynekologer er særdeles viktig. Dette vil i så fall føre til vesentlige samfunnsmessige virkninger for brukerne i regionen vår. Å ikke gripe inn er også en form for politisk styring fra Helseministeren, og det er denne linjen nåværende Helseminister har lagt seg på. Det er AP som har denne posten og dermed størst ansvar.
Regjeringen håndterer ikke den usikkerheten som debatten om fødeavdelinger og akuttberedskap har skapt. Folkebevegelsen for lokalsykehusenes demonstrasjon foran Stortinget før jul krevde at alle omstillinger i helseforetakene må stoppe inntil Stortinget har behandlet Den Nasjonale Helseplanen som var ute til høring til 18. januar i år og skal behandles til våren.

I Stortingshøring om de regionale helseforetakenes framtid 18. feb. i år sa Legeforeningen bl.a.:
”Legeforeningen mener helseforetakene ikke har fått den lokale myndighet som sykehusreformen la
opp til. Sykehusene er i dag ”overstyrt og underledet”. Foretaksmodellen preges av top-down styring,
lange beslutningslinjer, manglende (stedlig) ledelse og ikke tilstrekkelig involvering av ansatte i
budsjett- og omstillingsprosesser. Riksrevisjonen har pekt på at regionale helseforetak har hatt
hovedfokus på oppgaven om å få økonomien i balanse, og har lagt mindre vekt på å utrede hvilke
konsekvenser dette har hatt for pasientbehandling, kvalitet og arbeidsmiljø.
 Tydelige politiske rammer for sykehusene må etableres gjennom en Nasjonal sykehusplan som vedtas i Stortinget.Sykehusorganisering er et politisk spørsmål som politikere må ta stilling til.” Sitat slutt.

Gynekologer i fast stilling
Dersom kravet til føden på Narvik sykehus er 4-5 faste gynekologer, ja da er det ikke mange fødeavdelinger som kan fungere i Nord-Norge. I Narvik er det 1,6 faste gynekologer. Harstad har 1,5 faste gynekologer. Har de kapasitet til å ta i mot 200 flere fødsler enn i dag? Og har kvinneklinikken i Tromsø kapasitet? Vi husker den fødende tvillingmoren som var selektert for fødsel i Tromsø, men ble sendt til St. Olavs i Trondheim fordi verken Tromsø eller Bodø hadde kapasitet!
Har UNN Harstad bedre forutsetninger for å rekruttere 4-5 faste gynekologer ut fra kravene? Hvis UNN Harstad ikke kan dekke dette, så risikerer de også å omgjøres til jordmorstyrt fødestue.
Aksjonskomiteen for Narvik sykehus vil at både UNN Harstad og UNN Narvik fortsatt skal ha fødeavdeling. Tar de først føden i Narvik, så kan man frykte hva det neste blir.

Ang. Stortingsmeldinga” Et trygt fødetilbud”, uttalte Legeforeninga bl.a.
- Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner. Fødestuer (kapittel 8 og 9).
”Legeforeningen støtter ikke omlegging av fødeavdelinger til fødestuer (avsnitt 8.3).
Legeforeningen mener at det foreligger en logisk brist i vurderingen av hvor ufarlig fødsel på fødestue er i forhold til fødsel på en liten fødeavdeling. Rapporten viser til at risikoen for at noe skal gå galt er lav ved fødestuer, men når noe går galt er det mer kritisk enn om hendelsen skjer i en institusjon med nødvendig legebemanning tilstede. Selv med perfekt seleksjon vil det oppstå hendelser ut over seleksjonskriteriene.” Sitat slutt.

Pasientreisekostnader
Der det er særlige utfordringer for å få rekruttert til ønskede stillinger må man regne med at det kan koste noe ekstra. Disse utgiftene må også settes opp mot økte pasientreisekostnader. Hvordan prioritere ang. pasienttransportutgifter med manglende, men lovpålagt jordmorfølge og risiko for fødende? Og hva med kvinnehelse som forutsetter operative inngrep med gynekolog og anestesi? Skal de også til Harstad eller Tromsø som betyr enda mer økte pasientreisekostnader?
Et annet moment er at det muligens skal opprettes flyrute mellom Narvik og Tromsø. Da blir det jo også enkelt med hospitering begge veier.

Luftambulansen- når det haster
Hvor lenge får vi beholde flyplassen i Narvik?  Det var ca. 250 luftambulanseoppdrag til Narvik i fjor. Noen få av disse var helikopter, resten var fly. Flyene har som kjent også større regularitet enn helikopter, som er mye mer tander for værforhold. Uten flyplass (?) og uten ny bru og med den enorme trailertrafikken nordover så er det ikke uten risiko for fødende å transporteres i bil til Harstad eller Tromsø.


Møte med Helse Nord
Mange av disse argumentene ble framlagt fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus (Anita Fjellfoss og Dagny Pettersen) i møtet med Lars Vorland og Kristian Fanghol (Helse Nord) i Bodø 22. feb. Der møtte også Fredrik Schreier fra Sykehusets venner i Vesterålen og Gunnvald Lindset fra Helgelandsregionen. Gunnvald Lindset møtte også som representant for Folkebevegelsen for lokalsykehusene i Nord-Norge. Vi fikk veldig god støtte fra disse.


Avstander
Noen snakker som om det kun er avstanden fra Narvik sentrum til Harstad sykehus som gjelder, og at Ballangen og Tysfjord ikke er medregnet!
Noen setter Finnmarks avstander og fødestua i Alta opp mot våre krav om fullverdig fødeavdeling. Vel, hvis Alta skal være malen så må man begynne med å omgjøre fødeavdelinger i Oslo-området til fødestuer. Dette mener vi selvfølgelig ikke, men det blir en logisk konsekvens.


Arbeidsgruppe for UNN Narvik og føden
Det må opprettes ei dynamisk, bredt sammensatt arbeidsgruppe med formål å jobbe taktisk og strategisk for UNN Narvik og fødeavdelinga. Denne må innrettes på besluttende myndigheter på alle plan. Arbeidsgruppa må ha representanter fra lokale partier/partiledere, næringsliv, LO/fagforeninger, Aksjonskomiteen for Narvik sykehus og tillitsvalgte fra sykehuset.Ordfører eller den hun utnevner, må ta initiativ til en slik gruppe.

Lignende forslag ble også fremmet i møtet i Bystyresalen 16. feb. som Aksjonskomiteen arrangerte, der næringsliv, ordførere i Narvik og Ballangen, gruppeledere i Bystyret og tillitsvalgte fra sykehuset var til stede.

Nytt sykehus er viktig, men viktigst er innholdet i sykehuset.
Mange har gitt uttalelser om støtte til kravet om fullverdig fødeavdeling ved UNN Narvik og det er viktig.
Vi oppfordrer flere lokale/regionale parti, fagforeninger, bedrifter og interesseforeninger om å sende støtteuttalelser om fortsatt fødeavdeling ved UNN Narvik til Helse Nord, Helseminister og til sentrale partiledere osv.

Eva Opshaug og Dagny Pettersen
For Aksjonskomiteen for Narvik sykehus.
Narvik 27. feb. 2011