Sykehuskampen 1997-2011

Av Stein Johansen, februar 2011
Kampen for lokalsykehuset
Viktige milepæler

1997
Det regionale helse- og sosialutvalg  fremmer ”Plan for den somatiske spesialisthelsetjenesten, Helseregion Nord”. Foreslår nedleggelse av all akuttberedskap og nedleggelse av fødeavdelingen ved 5 lokalsykehus (inkl. Narvik) i Nord-Norge. Kampen mot sentralisering starter for alvor.

1997
Stortingsmelding 24 (1996-97) om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste tilrettelegger for at 35 lokalsykehus i landet mister akuttberedskap og fødeavdeling.
Motmelding og folkelig motstand fører i siste liten til at Stortinget setter foten ned. Planene blir stanset.

1998 – 2001
Diverse utredninger i departemental regi med sikte på nye sentraliseringsfremstøt.

2001
Foretaksreformen vedtas.

2002
Foretaksreformen iverksettes. Narvik sykehus blir en del av Hålogalandssykehuset Helseforetak.

2002 – 2006
Kontinuerlig dragkamp mellom de tre sykehusene om økonomi og funksjonsfordeling. Et utall av arbeids- og prosjektgrupper der spesielt Narvik sykehus er utsatt for trusler om innskrenkninger og nedleggelse av kirurgisk akuttberedskap og fødeavdeling.

Juni 2006
Vedtak om avvikling av Hålogalandssykehuset.

Desember 2006
Helse Nord vedtar nedleggelse av spesialisert bakvakt i ortopedi i Narvik. Ivaretas i Harstad og Tromsø.
Elektiv operativ ØNH-virksomhet overføres til Harstad.
Avtalespesialister som leier kontor i sykehuset sies opp. (Spesialister innen Øre-nese-hals, hudsykdommer og rheumatologi).

1.januar 2007
Sykehusene i Harstad og Narvik går inn i UNN Helseforetak. Helse Nord forutsetter at disse to sykehusene ”skal ivareta basale lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i nedslagsfeltet.”
(”Basale lokalsykehusfunksjoner” er nærmere definert av adm.dir.)

18. april 2007
Styrevedtak UNN HF: ”Et nytt fullverdig lokalsykehus må bygges i Narvik så snart som mulig”.

2007
Reduksjon av sengetall ved UNN Narvik  fra 59 til 48 (20% reduksjon ved  indremedisinsk avdeling) og 25% kutt i fysioterapitjenesten.

April 2008
Aksjonskomiteen aksjonerer mot UNN HF som vil sommerstenge fødeavdelingen i Narvik.  Avverges under maksimal motstand fra UNN-ledelsen og sannsynligvis også Helse Nord.

23. september 2008
Styrevedtak Helse Nord i sak 90-2008  ”Handlingsplan for Intensivmedisin. Kapasitet og struktur i Helse Nord”. UNN Narvik plasseres i nivå 1, uten intensivavdeling men med en såkalt intemediæravdeling. Ikke respirator behandling mer enn 1-2 døgn.

Oktober 2008
Fagråd i geriatri uttrykker bekymring for flere forhold i Helse Nord, bl.a. reduksjon i antall senger dedikert geriatri både i Narvik, Bodø og Tromsø.

Budsjettkutt for UNN HF i 2009 på 203 mill. kroner. Brutal nedskjæring som vil påvirke tilbud, kvalitet og arbeidsplasser.

2008
Samhandlingsreformen. Skaper ny tvil om lokalsykehusenes plass i helsetjenesten. Vedtas i Stortinget 2010.
Som sparetiltak redusert arbeidstid for alle leger i UNN HF.

Januar 2009
A-fløy i Tromsø eller nytt sykehusbygg i Narvik?

Desember 2009
På ny forslag om sommerstengning ved fødeavd. UNN Narvik. Avverges.

April 2010
Rutinemessig inspeksjon fra Helsetilsynet ved UNN Narvik. Konklusjon: Pasienter med hjerneslag ikke sikret et forsvarlig medisinsk behandlingstilbud etterat slagsykepleier og geriatrisk spesialsykepleier i 2008 – uten konsekvensutredning – fikk endret arbeidsordning  med deltakelse i turnus og generelle arbeidsoppgaver som de øvrige sykepleiere.

2010
Traumesystem Helse Nord. Styret foreslår at 5 lokalsykehus i Nord-Norge, inkl. UNN Narvik, ikke skal ha mottak av alvorlig skadde pasienter. Etter aksjoner og massiv folkelig motstand gir Helse Nord etter. Alle lokalsykehus med kirurgisk akuttberedskap skal kunne motta alvorlig skadde pasienter.

2011
Helse Nord forslår at fødeavdelingen ved UNN Narvik, som den eneste i Nord-Norge, nedlegges og omgjøres til fødestue.

Helse Nord foreslår at bygging av nytt sykehus i Narvik prioriteres ned, og at nybygg i Kirkenes prioriteres foran.  


Stein Johansen, februar 2011