onsdag 7. september 2011

Samhandlingsreformen, kommuner og lokalsykehus

Samhandlingsreformen
trer i kraft fra 1/1 2012.
 


Samtidig skal kommunene overta ansvaret for utskrivningsklare (ikke ferdigbehandlede) pasienter fra dag en, mot dag 10 i dag. Døgngebyret for kommunene øker. Kommunene skal gradvis fram til 2016 overta ansvaret for døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp.

Hva betyr dette egentlig for lokalsykehusene? Betyr disse endringene at det blir oppbygging av sykehuslignende institusjoner som distriktsmedisinske senter samt forsterkede sykehjem på bekostning av lokalsykehusene?

At økningen i diabetes, kols og rus/psykiatri både krever bedre forebygging, behandlingstilbud og oppfølging er jo ingen uenig i. Også økningen i antall eldre, med flere demenspasienter, krever at helse- og omsorgstilbudet styrkes radikalt på flere områder. Men er samhandlingsreformen det rette redskapet sånn som den er tenkt gjennomført, der hele Norge blir et prøveprosjekt samtidig?

Krav vi må stille er:
  • Ingen nedbygging av lokalsykehusene 
  • Kommunale tilbud må komme i tillegg til, ikke i stedet for lokalsykehus 
  • Øremerkede tilskudd og nok tid som setter kommunene i stand til å bygge opp egne tilbud 
  • Pilotprosjekter i utvalgte kommuner for å høste erfaring 
  • Statlig finansiering som sikrer nødvendig rekruttering og kompetanse i kommunene 
     
En ting er å bygge veien mens du går. Det er verre å bygge båten mens du ror!

Stein Johansen, Eva Opshaug, Anita Fjellfoss, Greta Altermark, Dagny Pettersen
Aksjonskomiteen for Narvik sykehus 25. aug. 2011